Tẩu điện tử | Hệ thống sửa chữa IQOS, LIL số 1 Việt Nam