Tẩu điện tử | Hệ thống phân phối IQOS, LIL số 1 Việt Nam