IQOS 2.4 Plus (Nga- Nhật- Hàn bản mới nhất)

IQOS 2.4 Plus